Otvaranje i zatvaranje testa

Možete precizno odrediti vremenski interval u kom će test biti dostupan za rešavanje.

Pre momenta otvaranja, kao i nakon zadatog vremena zatvaranja, test neće biti dostupan.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English