Zahtevana mrežna adresa

Ovo polje nije obavezno.

Možete ograničiti pristup testu samo na neke podmreže u okviru LAN mreže ili Interneta navođenjem spiska parcijalnih ili potpunih IP adresnih brojeva odvojenih zarezima.

To je posebno korisno za nadgledane testove, kada želite da budete sigurni da samo prisutni u određenoj prostoriji mogu da pristupe testu.

Na primer: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Postoje tri tipa IP brojeva koje možete koristiti (ne možete upotrebiti tekstualna imena domena, kao što je recimo primer.com):

  1. Potpune IP adrese, kao što je 192.168.10.1, koje će označavati pojedinačne računare (ili proxy servere).
  2. Parcijalne adrese, kao što je 192.168, koje će obuhvatati sve adrese koje počinju tim brojevima.
  3. CIDR notacija, kao što je 231.54.211.0/20, koja dozvoljava detaljniju specifikaciju podmreža.

Praznine se ignorišu.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English