Slučajna pitanja sa uklapanjem kratkih odgovora

Nakon opcionog uvoda, korisniku se prikazuje nekoliko potpitanja i nekoliko izmešanih odgovora. Za svako pitanje je tako dat po jedan tačan odgovor.

Korisnik mora da odabere po jedan odgovor za svako od potpitanja.

Svako potpitanje se jednako vrednuje i kao takvo doprinosi ukupnoj oceni koju nosi pitanje.

Pitanja i odgovori se nasumično biraju od raspoloživih pitanja sa kratkim odgovorom u tekućoj kategoriji. Svaki generisani test stoga može sadržati različita pitanja i odgovore. Morate proveriti da li u kategoriji ima dovoljno neiskorišćenih pitanja sa kratkim odgovorom, jer će se u protivnom studentima prikazati suptilna poruka o grešci. Što je veći broj raspoloživih pitanja, to je veća verovatnoća da će se studentima prikazati nova kombinacija pitanja pri svakom pokušaju rešavanja testa.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English