Uvoz datoteka u "Aiken" formatu

Aiken format je veoma jednostavan način kreiranja pitanja sa višestrukim izborom korišćenjem jasnog za ljude čitljivog formata. Evo primera za format:

Koji je tačan odgovor na ovo pitanje?
A. Da li ovaj?
B. Možda ovaj odgovor?
C. Moguće ovaj?
D. Mora biti ovaj!
ANSWER: D

Koji sistem za upravljanje učenjem ima najviše formata za uvoz kurseva?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Pitanje mora biti celo u jednom redu.

Svaki odgovor mora početi jednim slovnim znakom, iza kog sledi tačka '.' ili zagrada ')', zatim razmak.

Red sa odgovorom mora da usledi odmah iza toga, počevši sa "ANSWER:" iza koga sledi slovo ispred tačnog odgovora.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English