Računska pitanja

Računska pitanja nude način kreiranja pojedinačnih numeričkih pitanja korišćenjem "džoker znakova" koji se zamenjuju pojedinim vrednostima kada se test rešava.
Dole je skraćeni pregled glavne strane za uređivanje sa nekim primerima:

Pitanje:

Slika za prikaz:

Formula tačnih odgovora:

  

Tolerancija:

±

Vrsta tolerancije:

Značajne cifre:


U tekstu pitanja i u "Formula tačnih odgovora" mogu se videti {a} i {b}. Ovi i bilo koji drugi {ime} mogu se koristiti kao džoker znaci koji zamenjuju neku vrednost kada se test rešava. Takođe se tačan odgovor, kada se prosledi rešenje testa, izračunava korišćenjem izraza "Formula tačnih odgovora". Moguće vrednosti džoker znaka se postavljaju ili generišu na jednoj od sledećih strana u "čarobnjaku za uređivanje" računskih pitanja...
U formula iz primera koristi se operator +. Ostali prihvatljivi operatori su -*/ i %, gde je % operator "po modulu". Takođe je moguće koristiti i neke matematičke funkcije u PHP-stilu. Među njima su i 24 funkcije jednog argumenta:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
i dve funkcije dva argumenta
atan2, pow
i funkcije min i max koje mogu imati jedan ili dva argumenta. Takođe je moguće koristiti funkciju pi koja nema argumenata, ali ne zaboravite da dodate i zagrade - pravilna upotreba je pi(). Sličnotome, druge funkcije moraju imati svoj(e)argument(e)unutar zagrada. Moguće je npr. upotrebiti sledeće: sin({a}) + cos({b}) * 2. Ne bi trebalo da predstavlja problem ni ugnežđivanje funkcija (jednih kao argumenata drugih) cos(deg2rad({a} + 90)) itd.
Više detalja o tome kako se koriste funkcije u PHP-stilu može se pronaći u dokumentaciji na PHP Web sajtu

Kao i za numerička pitanja, moguće je postaviti granicu u okviru koje se mogu naći odgovori da bi se prihvatili kao tačni. Za ovo se koristi polje "Tolerancija". Međutim, postoje tri različite vrste tolerancija. To su Relativno, Nominalni i Geometrijski. Ako kažemo da je tačan odgovor 200 izračunat u testu i da je tolerancija postavljena na 0.5, tada različite vrste tolerancija rade na sledeći način:

Relativno: Interval tolerancije izračunava se množenjem tačnog odgovora sa 0.5, tj. u ovom slučaju dobijamo 100, tako da za ovu vrstu tolerancije tačan odgovor mora biti u opsegu između 100 i 300. (200 ± 100)
Ovo je korisno ako se veličina vrednosti tačnog odgovora može puno razlikovati za različite vrednosti džoker znakova.

Nominalni: Ovo je najjednostavnija, ali ne mnogo moćna vrsta tolerancije. Tačan odgovor mora biti između 199.5 i 200.5 (200 ± 0.5)
Ova vrsta tolerancije može biti korisna ako su razlike između raznih tačnih odgovora male.

Geometrijski: Gornja granica intervala tolerancije izračunava se kao 200 + 0.5*200 i ista je kao za Relativni slučaj. Donja granica izračunava se kao 200/(1 + 0.5). Tačan odgovor tada mora biti između 133.33 i 300.
Ovo je korisno za složena izračunavanja, gde bi se koristila relativna tolerancija 1 i više za gornju granicu, ali nije prihvatljiva za donju granicu, pošto bi nulu učinila tačnim odgovorom u svakom slučaju.

Polje Značajne cifre odnosi se samo na to kako bi se tačan odgovor predstavio u pregledu ili izveštajima. Primeri: Ako bi se postavio na 3, tada bi tačan odgovor 13.333 bio predstavljen kao 13.3; 1236 bi se predstavilo kao 1240; 23 bi bilo predstavljeno kao 23.0 itd.

Polje za povratnu informaciju i opciona polja rade baš kao i za numerička pitanja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English