Dozvolite komentarisanje pojmova

Studentima može biti dozvoljeno da unose komentare za pojmove u rečniku.

Možete odabrati želite li da ova opcija bude uključena ili isključena.

Predavači uvek mogu da dodaju komentare za pojmove u rečniku.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English